Kvalita a výkon technológie

Kvalita a neustály výcvik personálu sú jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí call centrum Call One. Odbornosť a vedomostný rast pracovníkov call centra zabezpečujeme pod vedením tímu profesionálov.

Kľúčové aktivity pre kvalitný výkon realizujeme v nasledovných oblastiach

a) nábor a personálny výber

Základom pre nájdenie tých najlepších operátorov call centra je komplexný interný systém pre nábor, testovanie a prijímací pohovor s potenciálnym kandidátom napríklad na pozíciu operátor call centra alebo teamleader.

b) odborný rast a výcvik personálu

Zamestnanci call centra Call One sa zúčastňujú pravidelného rozvojového programu, zameraného na merateľný rast kľúčových kompetencií na každej pracovnej pozícii ( telefonický operátor, teamleader ai.

c) hodnotiaci systém

Kontaktné centrum Call One má vypracovaný interný personálny informačný systém, ktorý na základe hodnotenia odposluchov, hodnotenia teamleadra a pravidelných hodnotiacich pohovorov vytvára podklady pre objektívne ohodnotenie každého zamestanaca ( operátor call centra, teamleader ai.). Či už z pohľadu výkonnosti alebo potenciálneho rastu

d) motivačný systém

Pre všetky pracovné pozície, ktoré v Call One obsadzujeme kvalifikovanou pracovnou silou sú vypracované a implementované motivačné systémy, ktoré sa opierajú o prepracovaný kvalitatívny výskum. Výsledkom je podpora výkonu jednotlivca a loajalita zamestnancov voči call centru i samotným kampaniam našich klientov.